اشتغال فعلی

  • رئیس موسسه پژوهشی مطالعه و تدوین حکمت و معارف خواجه نصیر
  • رئیس انجمن علمی فلسفه دین ایران
  • مدیر عامل «مؤسسه آموزشی فرهنگی هدایت میزان»
  • استاد بازنشسته گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی.
  • عضو گروه فلسفه، اخلاق پزشکی و علوم زیستی فرهنگستان علوم پزشکی.
  • عضو کارگروه مطالعات علم و فناوری، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور.

 


 

سوابق خدمات علمی اجرایی

  • رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (از ۱۳۸۸/۲/۱۰ تا ۱۳۹۲/۱۰/۱۷)
  • استاد و عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی (از ۱۳۷۲ تا ۱۳۹۲)
  • رئیس و مؤسس مؤسسۀ پژوهشی مطالعه و تدوین حکمت و معارف خواجه نصیر، از ۱۳۹۰.
  • مدیر عامل و مؤسس «مؤسسه آموزشی فرهنگی هدایت میزان» از ۱۳۷۶/۴/۱۰.
  • رئیس هیأت مدیره و مؤسس «انجمن علمی ایرانی فلسفه دین» از ۱۳۸۹ تا کنون.
  • عضو هیأت مدیره مؤسسه فرهنگ و هنر هدایت میزان (فهم) از ۱۳۹۰.
  • عضو کارگروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی مرکز ملی فضای مجازی از اول آذر ۱۳۹۲.
  • مدیر گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی (از ۱۳۸۱/۳/۲۷ تا ۱۳۸۵/۳/۳۰)
  • دبیر کمیته داوری علوم انسانی و هنر شورای نخبگان (از ۱۳۹۰/۱۲/۱۰ تا ۱۳۹۰/۱۲/۲۹)
  • عضو کمیسیون تخصصی گروه علوم انسانی هیأت ممیزه مرکزی وزارت علوم (از ۱۳۸۸/۱۱/۲۱ تا ۱۳۹۲/۵/۱۲)
  • عضو هیأت ممیزۀ مرکزی علوم انسانی وزارت علوم (از۱۳۸۸/۱۱/۲۱ تا ۱۳۹۲/۵/۱۲)
  • عضو شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی (از آبان ۸۸ تا آبان ۱۳۹۲)
  • عضو کمیته الهیأت و فلسفه وابسته به دفتر گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی (۱۳۸۷/۹/۹ تا آخر۱۳۸۹)
  • رئیس شورای عالی سیاست‌گذاری کتابخانۀ دیجیتالی علوم انسانی تهران (از ۱۳۸۸/۷/۲۷)
  • عضو کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور (از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲/۱۰/۱۷).
  • مدیر کارگروه فلسفه دین و کلام جدید شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی، شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ از ۱۳۹۱/۹/۱۰.
  • دبیر کمیسیون علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر شورای عالی علوم، تحقیقات و فنآوری (عتف) (ازبهمن۸۸ تا مهر۹۰)
  • عضو هیأت مدیره «انجمن ایرانی علوم انسانی» از ۱۳۸۸.
  • عضو هیأت ممیزۀ دانشگاه علامه طباطبایی (از ۱۳۸۴/۱/۱۵ تا ۱۳۸۶/۱/۱۵).
  • عضو هیأت مدیرۀ «بنیاد حکمت صدرا» از ۱۳۷۸.
  • عضو «انجمن بریتانیایی فلسفه دین» (British Society for Philosophy of Religion) از ۱۳۸۶ واقع در دانشگاه آکسفورد.
  • عضو هیأت مدیرة انجمن علمی «تاریخ فلسفه» از ۱۳۸۵ تا۱۳۸۹.
  • مدیر گروه فلسفه دین و الهیأت، مرکز مطالعات فرهنگ و اندیشۀ دینی، دانشگاه تربیت مدرس از ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷
  • عضو هیئت علمی گروه کلام و دین پژوهی «پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی» ۱۳۸۰-۱۳۷۵
  • عضو مرکز اخلاق پزشکی «وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی»، ۱۳۸۱- ۱۳۸۲.
  • رئیس هیأت مدیرۀ «مؤسسه فرهنگی پژوهشی نوارغنون» از ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱
  • مسئول روابط عمومی دانشگاه علامه طباطبایی (از ۱۳۷۵/۳/۲۱ تا ۱۳۷۶/۱۰/۱۴)
  • عضو بین المللی «مرکز اسلام در اروپا (Centrum voor Islam in Europa)» واقع در بلژیک، از ۱۹۹۸.
  • دبیر «انجمن بین المللی ملاصدرا»، از ۱۳۸۲.
  • دبیر « انجمن دوستی ایران و یونان» از ۱۳۸۱.