0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)
قبسات ۲
قبسات ۲
قبسات ۳
قبسات ۳

۳- بررسی و نقد کتاب  Evolution as a Religion

نوشته Mary Midgley

نشریه قبسات (فصلنامه علمی-ترویجی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)

سال سوم

شماره ۲و۳

سال ۱۳۷۷