23- تبیین و ارزیابی دیدگاه ها در الهیات پسامدرن (Explanation and Evaluation of Viewpoints in Postmodern Theology

انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، 1400