27- برنامه اجرائی ارتقاء سواد حقوقی در کتابهای درسی پایه هفتم،

این کتاب بخش دوم پژوهشی است که برای ارتقاء سواد حقوقی دانش آموزان به سفارش قوه قضائیه انجام شده است. انتشارات فهم از موسسه فرهنگ و هنر میزان، 1399.