تحصیلات

 • ۱۳۷۶ - دکتری فلسفه از دانشگاه بروکسل (VUB)، بلژیک.
 • ۱۳۶۸ – فوق لیسانس (کارشناسی ارشد) فلسفه غرب، دانشگاه تهران، تهران،
 • ۱۳۶۳ – لیسانس (کارشناسی) فیزیک کاربردی، دانشگاه تهران، تهران.
 • ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۴ - دروس حوزوی.

آشنایی با زبان‌های

 • فارسی
 • انگلیسی
 • عربی

مرتبۀ علمی

 • استاد پایه ۲۳

اشتغال

 • رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (اردیبهشت ۱۳۸۸تا دی ماه ۱۳۹۲)
 • رئیس انجمن علمی فلسفه دین ایران (از ۱۳۹۰)
 • عضو کمیسیون تخصصی گروه علوم انسانی هیات ممیزه مرکزی (از ۱۳۸۸/۱۱/۲۱)
 • عضو هیات ممیزه مرکزی علوم انسانی (از ۱۳۸۸/۱۱/۲۱)
 • ۱۳عضو شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی (از آبان ۱۳۸۸)
 • ۱۳عضو کمیته الهیات و فلسفه وابسته به دفتر گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی (۱۳۸۷/۹/۹)
 • رئیس شورای عالی سیاست گذاری کتابخانۀ دیجیتالی علوم انسانی تهران (از ۱۳۸۸/۷/۲۷)
 • عضو کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور از ۱۳۸۹.
 1. سوابق خدمت علمی اجرایی در دانشگاه علامه طباطبایی:
  • استاد و عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی از ۱۳۷۲
  • مدیر گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی از ۱۳۸۱/۳/۲۷ تا ۱۳۸۵/۳/۳۰
  • عضو هیات ممیزة دانشگاه از ۱۳۸۴/۱/۱۵ تا ۱۳۸۶/۱/۱۵
  • عضو کمیتة تخصصی هیات ممیزة دانشگاه از ۱۳۸۴/۲/۲۴ تا ۱۳۸۶/۲/۲۴
  • مسئول روابط عمومی دانشگاه ۱۳۷۵/۳/۲۱ تا ۱۳۷۶/۱۰/۱۴
 2. سوابق خدمت علمی اجرایی در خارج دانشگاه:
  • مدیر عامل و مؤسس مؤسسه پژوهشی مطالعه و تدوین حکمت و معارف خواجه نصیر، از ۱۳۹۰.
  • عضو هیات مدیره مؤسسه فرهنگ و هنر هدایت میزان (فهم) از ۱۳۹۰.
  • دبیر کمیته داوری علوم انسانی و هنر شورای نخبگان از ۱۳۹۰/۱۲/۱۰ تا ۱۳۹۰/۱۲/۲۹.
  • رئیس هیات مدیره و مؤسس «انجمن علمی ایرانی فلسفه دین» از ۱۳۸۹ تا کنون.
  • عضو کارگروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی مرکز میلی فضای مجازی ازاول آذر ۱۳۹۲.
  • مدیر کارگروه فلسفه دین و کلام جدید شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی، شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ از ۱۳۹۱/۹/۱۰.
  • دبیر کمیسیون علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) (ازبهمن ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰)
  • عضو هیات مدیره «انجمن ایرانی علوم انسانی» از ۱۳۸۸.
  • عضو هیات مدیرة «بنیاد حکمت صدرا» از ۱۳۷۸.
  • عضو «انجمن بریتانیایی فلسفه دین» (British Society for Philosophy of Religion) از ۱۳۸۶ واقع در دانشگاه آکسفورد.
  • عضو هیات مدیرة انجمن علمی «تاریخ فلسفه» از ۱۳۸۵ تا۱۳۸۹.
  • مدیر گروه فلسفه دین و الهیات، مرکز مطالعات فرهنگ و اندیشة دینی، دانشگاه تربیت مدرس از ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷
  • مدیر عامل و مؤسس «مؤسسه آموزشی فرهنگی هدایت میزان» از ۱۳۷۶/۴/۱۰.
  • عضو هیئت علمی گروه کلام و دین پژوۀ «پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی» ۱۳۸۰-۱۳۷۵
  • عضو مرکز اخلاق پزشکی «وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی»، ۱۳۸۱- ۱۳۸۲.
  • رئیس هیات مدیرة «مؤسسه فرهنگی پژوهشی نوارغنون» از ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱
  • عضو بین المللی «مرکز اسلام در اروپا (Centrum voor Islam in Europa)» واقع در بلژیک، از 1998.
  • دبیر «انجمن بین المللی ملاصدرا»، از ۱۳۸۲.
  • دبیر « انجمن دوستی ایران و یونان» از ۱۳۸۱.

تخصص:

 • فلسفه دین
 • منطق
 • آراء فیلسوفان از بیکن به بعد
 • فلسفه علم
 • فلسفه سیاست
 • فیزیک
 • علم و دین
 • فلسفه تطبیقی
 • فلسفه تکنولوژی.

دروس تدریس شده و در حال تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی:

کارشناسی:

 • منطق (نیمسال۱ و ۲)
 • روش تحقیق (۲)
 • فلسفه سیاست (۵)
 • تاریخ فلسفه از بیکن تا هیوم (۴)
 • تاریخ فلسفه معاصر و مکاتب قرن بیستم (۷)
 • تاریخ فلسفه قرن نوزدهم (۶)
 • متون فلسفی به زبان عربی (۶و۷)
 • فلسفه اسلامی (۳و۴و۵)
 • فلسفه اخلاق (۴)
 • فلسفه علم (۴)
 • تاریخ علم (۳)

کارشناسی ارشد

فلسفه دکارت، فلسفه تطبیقی، فیلسوفان انگلیسی، فلسفه هگل، منطق، مسائل کلامی جدید، فلسفه دین، چیستی دین، علم و دین، عقل و ایمان، تجربه دینی، براهین اثبات خدا، متون فلسفی به

زبان عربی، متون فلسفی به زبان انگلیسی، تاریخ فلسفه دین

دکتری:

فلسفه دکارت، فلسفه تطبیقی، فلسفه برگسون، چیستی فلسفه تطبیقی، فلسفه تکنولوژی، اخلاق در تکنولوژی، مطالعات تطبیقی در رابطه خدا و جهان آفرینش، حکمت متعالیه و الهیات طبیعی،

براهین اثبات خداوند.سوابق تدریس در خارج دانشگاه:

دانشگاه صنعتی شریف (کارشناسی ارشد): فلسفه دین، مقولات ویژه در فلسفه دین، فلسفه علم، فلسفه تحلیلی

دانشگاه صنعتی شریف (کارشناسیِ): فیزیک

دانشگاه تهران (کارشناسی): فلسفه دین

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (کارشناسی ارشد): فلسفه علم

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (دکتری): فلسفه تکنولوژی، فلسفه ذهن، حکمت متعالیه و الهیات طبیعی، براهین اثبات وجود خدا، اخلاق در تکنولوژی.مدیر مسئول مجلات علمی:

۱- حکمت و فلسفه، مجله دوزبانه (فارسی و انگلیسی) علمی-پژوهشی گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی، مجله Index شده بین المللی، از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶.

۲- حکمت معاصر، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۸۹

۳- پژوهش نامه فلسفه دین، مجله علمی پژوهشی انجمن علمی فلسفه دین از 1390

۴- جامعه پژوۀ فرهنگی، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۸۹

۵- تفکر و کودک، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۸۹

۶- جستارهای تاریخی، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۸۹

۷- تحقیقات تاریخ اجتماعی، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۸۹

۸- علم و دین، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۸۹

۹- فلسفه علم، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۹۰

۱۰- رسانه و فرهنگ، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۹۰

۱۱- کهن نامه ادب فارسی، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۸۹

۱۲- ادبیات پارسی معاصر، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۹۰

۱۳- جستارهای سیاسی معاصر، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۸۹

۱۴- اقتصاد تطبیقی، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۸۹

۱۵- غرب شناسی بنیادی، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۸۹

۱۶- پژوهش نامه علوی، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۸۹

۱۷- زبان شناخت، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۸۹

۱۸-پژوهش نامه زنان، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۸۹

۱۹- پژوهش نامه انتقادی، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۸۹

۲۰- منطق پژوهی، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۸۹

۲۱- پژوهش های علم و دین، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۸۹سردبیر مجلات علمی:

۱- حکمت و فلسفه، مجله دوزبانه (فارسی و انگلیسی) علمی-پژوهشی گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی، مجله Index شده بین المللی، از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶

۲- حکمت معاصر، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۸۹

۳- پژوهشنامه زنان، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰

۴- پژوهش نامه فلسفه دین، مجله علمی پژوهشی انجمن علمی فلسفه دین از ۱۳۹۰

۵- جستارهای سیاسی، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰

عضو هیات تحریریه مجلات علمی:

الف- خارجی

۱- Journal of Islamic Philosophy, Harvard University Publication Services, USA.

۲- Journal of Shi’a Islamic Studies, Islamic College for Advanced Studies, London, UK.

۳- Transcendental Thought, an international reviewed journal of Islam and Interfaith Dialogue. Al-Mustafa International College, Manila, Philippines.

۴- Justitia, International Journal of Religion & Justice, Gutenberg Journals, India.ب- داخلی

۱-حکمت و فلسفه، مجله دوزبانه (فارسی و انگلیسی) علمی-پژوهشی گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی، مجله Index شده بین المللی، از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶

۲- الهیات تطبیقی، مجله علمی پژوهشی دانشگاه اصفهان از ۱۳۸۷

۳- متافیزیک، مجله علمی پژوهشی دانشگاه اصفهان از ۱۳۸۷

۴- قبسات، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی از ۱۳۸۳

۵- ذهن، مجله علمی تخصصی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی از ۱۳۸۷

۶- مطالعات زنان، مجله علمی پژوهشی شورای فرهنگی اجتماعی زنان از ۱۳۸۳

۷- خط اول رهیافت انقلاب اسلامی، مجله علمی ترویجی از ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰.

۸- فلسفه، مجله علمی پژوهشی گروه فلسفه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران از ۱۳۸۷

۹- تاریخ فلسفه، مجله علمی پژوهشی انجمن علمی تاریخ فلسفه، از ۱۳۸۸

۱۰- شناخت، مجله علمی پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی از ۱۳۸۸

۱۱- پژوهشنامه زنان، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۸۹

۱۲- پژوهشنامه علوی، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۸۹

۱۳- تفکر و کودک، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۸۹

۱۴- حکمت معاصر، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۸۹

۱۵- جستارهای سیاسی معاصر، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۸۹

۱۶- فلسفه علم، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۹۰

دیدگاه‌ها   

0 #638 motorassub 1399-03-03 19:59
Посмотреть Аккумулятор кашкай с доставкой или ЕФБ Аккумулятор Mercedes GL X166 350 2018
Аккумулятор на JUKE F15 2017

https://moscowakb.ru
نقل قول کردن
0 #639 Juanitahoady 1399-03-04 03:27
изд search
نقل قول کردن
0 #640 hydra2020-EuroR 1399-03-04 07:11
https://hydra2020.cn - Гидра официальное зеркало
نقل قول کردن
0 #641 Angelladiepe 1399-03-04 11:42
Just one dollar a month will not be reflected in your home budget, especially since you pay much more for the Internet and do not think about the costs, and your income will increase from month to month. You just need to program yourself to work for a long time in the digital business and remember that there are no freebies on the Internet. Money must be earned competently and honestly. To do this, there is a computer, the Internet and competent programmers - employers. On the Internet, 99.9% of all proposed projects for earnings are scams and hypes that are created by crooks and scammers. We are the 0.1% that people trust. We are not ashamed of our system! On the Internet, you will not find reviews from people who have been affected in our system. There are only a few paid fake experts who are trying to denigrate our company (although the
نقل قول کردن
0 #642 PucasMuh 1399-03-04 12:30
Our Drug Prices are 70% less than your local pharmacy

Our online pharmacy is the leader in delivering medications throughout the world.
Our goal is to provide medications at discount rates to everyone who is affected by expensive local prices.
Our company is a professionally managed distributor of generic drugs.
We provide high-quality service supplying drugs all over the world.
link ---> http://tiny.cc/drugstore
نقل قول کردن
0 #643 suboserceinee 1399-03-04 17:53
Ранг: белый дебетов ая карта сбербан ка социаль ная, ленингр адское отделен ие банка москвы. И запах от выпитог о прямо бил мне в нос. адреса русский стандар т спб, Мне тут причинд алы чуть не оторвал и, а ты про награду талдычи шь! — возмущё нно просипе л я. отсрочк а потреби тельско го кредита , карта кредит моменту м. Загудел и движки гидропр иводов.
نقل قول کردن
0 #644 gidra-EuroR 1399-03-05 00:33
Как зайти на гидру
نقل قول کردن
0 #645 Alfrednic 1399-03-05 06:15
https://news.google.tg/news/url?url=http://gg.moscomsat.com/9290.html
https://news.google.com.sl/news/url?url=http://gg.moscomsat.com/6001.html
https://news.google.ml/news/url?url=http://gg.moscomsat.com/4872.html
https://news.google.li/news/url?url=http://gg.moscomsat.com/7835.html
https://news.google.co.za/news/url?url=http://gg.moscomsat.com/8076.html
https://news.google.tg/news/url?url=http://gg.moscomsat.com/6014.html
https://news.google.pt/news/url?url=http://gg.moscomsat.com/6567.html
https://news.google.kg/news/url?url=http://gg.moscomsat.com/1575.html
https://news.google.tg/news/url?url=http://gg.moscomsat.com/1844.html
https://news.google.mw/news/url?url=http://gg.moscomsat.com/8117.html
نقل قول کردن
0 #646 Lonniedof 1399-03-05 10:46
Welcome into the very best essay crafting company websites of Australia which features low-priced and efficient tailor made papers on the learners.

paper writing service
paper writing service
نقل قول کردن
0 #647 viagra pills 1399-03-05 10:53
buy viagra online gtgtgt overnight delivery ltltlt lowest prices
http://viagraboomer.com - viagra generic amlodipine viagra interact
viagra online - how to get viagra
viagra 10mg or 20mg total members
نقل قول کردن
0 #648 Pavloszwb 1399-03-05 11:15
Добрый день дамы и господа!
Есть такой замечательныйс пособ реального заработка в сети интернет https://antares.trade/personal/?signup=BY013411986
Увидимся!
бизнес
деньги
bitcoinusa
نقل قول کردن
0 #649 BrianDig 1399-03-05 21:46
can you buy viagra at walmart where can i buy viagra in canada buy real viagra from canada
نقل قول کردن
0 #650 Keepvidpro890h 1399-03-05 23:06
Hi friends, just came across your blog and would love to post some useful software review resource which might be help, thanks!
The Best free online YouTubetomp3 tools.
New youtube converter website.
The Best and stable video Downloader
New youtube to mp3 website
Powerful and Fast Online YouTube Downloader
Vidus Youtube Downloader.
نقل قول کردن
0 #651 Robertvop 1399-03-06 06:02
Продать каналы Яндекс Дзен, покупаю даже с баном. Дорого: https://t.co/uvhxNZqJDR
نقل قول کردن
0 #652 Pavlosifm 1399-03-06 07:05
Приветствую Вас друзья!
Есть такой замечательныйс пособ реального заработка в сети интернет https://antares.trade/personal/?signup=BY013411986
Увидимся!
smart
инвестиционный инструмент
queen
نقل قول کردن
0 #653 Pavlosxbq 1399-03-06 10:21
Привет дамы и господа!
Предлагаем Вашему вниманию интересныйспос об реального заработка в сети интернет https://antares.trade/personal/?signup=BY013411986
От всей души Вам всех благ!
dollars
bitcoinpakistan
successquotes
نقل قول کردن
0 #654 Pavloscxm 1399-03-06 17:07
Приветствую Вас друзья!
Предлагаем Вашему вниманию интересныйспос об реального заработка в сети интернет https://antares.trade/personal/?signup=BY013411986
От всей души Вам всех благ!
инвестиции
инвестиционный инструмент
manager
نقل قول کردن
0 #655 MaryJlic 1399-03-06 18:06
Want to meet single gay men in Quebec, Quebec? Browse through our impressive selection of porn videos in HD quality on any device you own. https://dfk3.info/sub/en/european-gay-dating-market-europe-singles-with-career-counselors-in-6548.php Passionate gay FREE videos found on XVIDEOS for this search. The application Grindr is one such system, as well as Hornet, Scruff, Jack'd and many by: 3. Pure young pilipino gay porn and twins boy video 1 month ago HomosexualT.. We cater to all your homosexual needs and make you rock hard in seconds.
نقل قول کردن
0 #656 Milanaelero 1399-03-06 19:52
What surgical procedure are you recommending?
نقل قول کردن
0 #657 RubenMum 1399-03-06 22:00
bitcoin websites - bitcoin stock, bitcoin site
نقل قول کردن
0 #658 WilliamTocky 1399-03-07 08:58
valberg - купить стулья офисные, мебель для гостиниц недорого
نقل قول کردن
0 #659 Pavlosxmz 1399-03-07 09:06
Good day gentlemen !
We bring to your attention interesting way to make real money on the Internet https://antares.trade/personal/?signup=BY013411986
See you later!
инвестиции
successquotes
cash
نقل قول کردن
0 #660 Charlesanazy 1399-03-08 04:03
снять шлюху проверенное фото, размещенные на нашем ресурсе, настолько прекрасны, что выбор будет сделать совсем не просто, но выбрав самую развратную красотку-путан у, она воплотит в реальность самые смелые сексуальные фантазии.
نقل قول کردن
0 #661 motorassub 1399-03-08 04:38
Посмотреть Аккумулятор на TIIDA или Купить АКБ на Toyota LC 200
АКБ для Ку7 4.9d 2016

https://moscowakb.ru/shop/akkumulyatory-dlya-legkovykh-avtomobiley/akkumulyator-avtomobilnyy-mersedes/
نقل قول کردن
0 #662 FrankAlofe 1399-03-08 06:17
возврат на спот адреналин бот - бот для л2 классик, бот для интерлюда
نقل قول کردن
0 #663 kvhmgikpy 1399-03-08 06:38
Спасибо за пост
______________ ___
Как сделать сервер игровых автоматов
نقل قول کردن
0 #664 Adrianpense 1399-03-08 09:03
Find out how to win at gambling sites with our expert advice. Play the best casino games to your advantage and WIN big!
نقل قول کردن
0 #665 milahaassub 1399-03-08 11:58
тантрический массаж в королёв или массаж салон королёве

https://happyend24.ru
نقل قول کردن
0 #666 JosephDet 1399-03-08 12:05
This online casino slot guide will show you how to pick a good casino slot to play. Depending on what you are looking for in your casino slot
نقل قول کردن
0 #667 Dariusdok 1399-03-08 12:58
заказать памятник в могилеве - памятники в мстиславле, изготовление памятников в могилеве
نقل قول کردن
0 #668 BrianAlard 1399-03-08 13:53
http://kvartyrky.biz.ua
نقل قول کردن
0 #669 DoloresFus 1399-03-09 00:02
What mythical creature do you wish actually existed?
نقل قول کردن
0 #670 Stevedob 1399-03-09 01:23
https://www.google.com.tr/news/url?url=http://gg.moscomsat.com/1248.html
https://www.google.com.mt/news/url?url=http://gg.moscomsat.com/8261.html
https://www.google.co.ls/news/url?url=http://gg.moscomsat.com/2530.html
https://www.google.com.ni/news/url?url=http://gg.moscomsat.com/373.html
https://www.google.co.mz/news/url?url=http://gg.moscomsat.com/1268.html
https://www.google.com.ng/news/url?url=http://gg.moscomsat.com/1403.html
https://www.google.so/news/url?url=http://gg.moscomsat.com/7226.html
https://www.google.com.pr/news/url?url=http://gg.moscomsat.com/4961.html
https://www.google.me/news/url?url=http://gg.moscomsat.com/7413.html
https://www.google.td/news/url?url=http://gg.moscomsat.com/4642.html
نقل قول کردن
0 #671 CloneFBDiedo 1399-03-09 03:57
Chuyên mua bán, cung cấp acc facebook, nick facebook full 5000 friend ... bán tài khoản facebook giá rẻ - bán acc facebook giá rẻ - bán clone ... Visit : http://clonevia.com
نقل قول کردن
0 #672 niliassub 1399-03-09 03:59
Картина Petrichor I 52GCJK0090 или Стол/поднос Dual 57601

https://extraint.ru/catalog/svetilnik_dlya_fortepiano_de_stijl
نقل قول کردن
0 #673 Victorqgn 1399-03-09 08:12
Приветствую Вас господа!
Наша контора занимается свыше 10 лет ремонтом и обслуживанием оргтехники в городе Минске.Основны е направления и виды нашей деятельности:
1)заправка картриджей минск
2)разработка сайтов минск
3)продвижение сайтов минск
4)ремонт ноутбуков минск
5)ремонт компьютеров минск
6)ремонт принтеров минск
Всегда рады помочь Вам!С уважением, ТЕХНОСЕРВИС
http://forum.akwemi.ugu.pl/viewtopic.php?f=3&t=55039
http://krovinka.com/user/Serviceoau/
http://forum.ventrilo.com/member.php?u=497823
http://buchel777.spb777.com/index/8-43381
http://armtabak.ru/index/8-40693
نقل قول کردن
0 #674 Michaelhuple 1399-03-09 15:07
What are the best paying online slots in the UK: https://www.jackpotbetonline.com/? Excellent! We’re going to show you a few slot games with high RTP and link you to the online casinos where they can be played. Consider giving them a spin!
نقل قول کردن
0 #675 RalphKep 1399-03-10 02:30
клапан форсунки delphi - топливная форсунка, denso 095000 9780
نقل قول کردن
0 #676 Donaldploks 1399-03-10 05:53
095000 1210 - форсунка тойота ленд крузер 200 дизель, куплю форсунки denso
نقل قول کردن
0 #677 JamieGaulk 1399-03-10 09:50
How to play online slots for money? How to Win Real Money Playing online casino Slots? The Best Place To Play Online Casino Games! Picked By Experts. Best Reviewed.
نقل قول کردن
0 #678 Victorusg 1399-03-10 17:07
Здравствуйте друзья!
Наша организация занимается свыше 10 лет ремонтом и обслуживанием оргтехники в городе Минске.Основны е направления и виды нашей деятельности:
1)заправка картриджей минск
2)разработка сайтов минск
3)продвижение сайтов минск
4)ремонт ноутбуков минск
5)ремонт компьютеров минск
6)ремонт принтеров минск
Всегда рады помочь Вам!С уважением, ТЕХНОСЕРВИС
http://lib.sheshma.ru/index/8-2530
https://www.racebikemart.com/profile.php?u=43661
http://wallcom.ru/user/Servicendt/
http://www.chlhl.ru/index/8-431
http://en-invest.com/user/Serviceohm/
نقل قول کردن
0 #679 Victordpn 1399-03-10 17:48
Приветствую Вас друзья!
Наша компания занимается свыше 10 лет ремонтом и обслуживанием оргтехники в городе Минске.Основны е направления и виды нашей деятельности:
1)заправка картриджей минск
2)разработка сайтов минск
3)продвижение сайтов минск
4)ремонт ноутбуков минск
5)ремонт компьютеров минск
6)ремонт принтеров минск
Всегда рады помочь Вам!С уважением, ТЕХНОСЕРВИС
http://modstalker.ru/index/8-55336
http://www.nojay-urt.ru/index/8-27451
http://um-razum.ru/index/8-15054
http://www.17-school.com/index/8-8255
http://novochunka.ru/index/8-15889
نقل قول کردن
0 #680 christinasq18 1399-03-10 19:58
Hot photo galleries blogs and pictures
http://free.ipod.porn.relayblog.com/?tina

porn preview video doom rider porn movie asian soft porn video perfect mums porn film porn hub mob
نقل قول کردن
0 #681 Victorqzz 1399-03-10 20:08
Привет дамы и господа!
Наша компания занимается свыше 10 лет ремонтом и обслуживанием оргтехники в городе Минске.Основны е направления и виды нашей деятельности:
1)заправка картриджей минск
2)разработка сайтов минск
3)продвижение сайтов минск
4)ремонт ноутбуков минск
5)ремонт компьютеров минск
6)ремонт принтеров минск
Всегда рады помочь Вам!С уважением, ТЕХНОСЕРВИС
https://koshki.info/users/Servicenmf
http://www.perevozki777.ru/index/8-2195
http://kinonet.org/user/Serviceftp/
http://skrzeszew.osp.org.pl/profile.php?lookup=6372122
https://www.snsdata.com/eOfficeProducts/product.php?productid=1010420&keep_https=yes
نقل قول کردن
0 #682 tkkflbqShealia 1399-03-10 21:32
Hello. And Bye.
نقل قول کردن
0 #683 Victorvza 1399-03-11 01:15
Приветствую Вас друзья!
Наша фирма занимается свыше 10 лет ремонтом и обслуживанием оргтехники в городе Минске.Основны е направления и виды нашей деятельности:
1)заправка картриджей минск
2)разработка сайтов минск
3)продвижение сайтов минск
4)ремонт ноутбуков минск
5)ремонт компьютеров минск
6)ремонт принтеров минск
Всегда рады помочь Вам!С уважением, ТЕХНОСЕРВИС
https://forum.expert-watch.com/index.php?action=profile;u=119191
http://englishinfo.ru/index/8-43943
http://mercaditomex.com/author/serviceskx/
http://farmandariparsian.ir/user/Serviceygx/
http://cs-hlds.ru/index/8-115834
نقل قول کردن
0 #684 yariksvatov 1399-03-11 02:04
Купить химию, моющие средства для очистки деталей, машин катеров. chem.matrixboa rd.ru. Химия и моющие составы для ультразвуковой очистки. Ультразвуковая очистка. Струйная очистка. Химия для мойки катеров. chem.matrixboa rd.ru
نقل قول کردن
0 #685 Victortfb 1399-03-11 03:44
Привет дамы и господа!
Наша фирма занимается свыше 10 лет ремонтом и обслуживанием оргтехники в городе Минске.Основны е направления и виды нашей деятельности:
1)заправка картриджей минск
2)разработка сайтов минск
3)продвижение сайтов минск
4)ремонт ноутбуков минск
5)ремонт компьютеров минск
6)ремонт принтеров минск
Всегда рады помочь Вам!С уважением, ТЕХНОСЕРВИС
http://teleprogi.ru/index/8-104992
https://www.indonesia-tourism.com/forum/member.php?186425-Evroavuob
http://www.leopoldsdorf-wien.info/phpbb/viewtopic.php?f=2&t=2874722
http://milavto.ru/forum/index.php?members/servicexjk.1148/
http://vstavlyaet.ru/index/8-18717
نقل قول کردن
0 #686 Victorfga 1399-03-11 06:08
Добрый день товарищи!: https://vika-service.by/
Наша организация занимается свыше 10 лет ремонтом и обслуживанием оргтехники в городе Минске.Основны е направления и виды нашей деятельности:
1)заправка картриджей минск: https://vika-service.by/
2)разработка сайтов минск: https://vika-service.by/
3)продвижение сайтов минск: https://vika-service.by/
4)ремонт ноутбуков минск: https://vika-service.by/
5)ремонт компьютеров минск: https://vika-service.by/
6)ремонт принтеров минск: https://vika-service.by/
Всегда рады помочь Вам!С уважением, ТЕХНОСЕРВИС
https://ourm88.com/forum/profile.php?id=70635
https://www.indonesia-tourism.com/forum/member.php?354518-Servicebgp
http://lastmoon.org/forum/index.php?action=profile;u=69723
http://moi-amour.ru/index/8-7007
http://supramannen.com/member.php?u=776103
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید