۱- برهان صدیقین ملاصدرا و نقد آرای کانت وهیوم در اثبات باریتعالی

کنگره جهانی ملاصدرا، تهران، خرداد ۱۳۷۸