۲۵- مهدویت در عصر جهانی: امید منفعلانه و حضور فعال

کنگره بین‌المللی "تنوع فرهنگی، همگرایی جهانی"، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ۲ تا۴ مرداد ۱۳۸۹.

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (مهدويت و جهاني شدن.pdf)مهدویت در عصر جهانی: امید منفعلانه و حضور فعال50 کیلوبایت1219 برداشت