۲۸- تقابل ارزش‌ها در جهان کنونی و نقش اسلام و مسیحیت

کنگره بین‌المللی گفتگوی اسلام و مسیحیت، تهران، در گفتگوی ادیان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ۱۳۹۰.