38- بسط عمقی در فلسفه اسلامی و بسط سطحی در فلسفه غرب

اولین همایش ملی فلسفه اسلامی و پرسش‌های پیش رو، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی، تهران، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵.

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (بسط عمقی در فلسفه اسلامی و بسط سطحی در فلسفه غرب.pdf)بسط عمقی در فلسفه اسلامی و بسط سطحی در فلسفه غرب119 کیلوبایت960 برداشت