5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00 امتیاز (با 1 رأی)

این مطلب پیاده شده مناظره‌ای است که با آقای دکتر پایا درباره چیستی علم و معنای علم دینی در دانشگاه صنعتی شریف داشته‌ایم