5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00 امتیاز (با 1 رأی)

بسم الله الرحمن الرحیم
ماجراهای من و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
حمیدرضا آیت اللهی

از زمانی که در تاریخ 1388/02/14 حکم ریاست پژوهشگاه بنام من زده شد تا 1392/10/16 که این مسئولیت به دیگری سپرده شد فعالیتهایی در پژوهشگاه انجام دادم که می تواند خود بخشی از تاریخ افت و خیزهای
علوم انسانی کشور باشد. سرکار خانم فائزه توکلی از پژوهشگران فعالِ رشته تاریخ در پژوهشگاه همت کردند تا تاریخ شفاهی پژوهشگاه را تنظیم کنند.

ایشان 5 جلسه وقت گذاشتند و با پرسش و پاسخ از من تاریخ وقایع و تحولات پژوهشگاه را در دورانی که ریاست آن را به عهده داشتم تنظیم کردند که مطالب ذیل ماحصل آن مصاحبه هاست. امید است مطالب این مصاحبه بتواند روند تحولات پژوهشگاه و وضعیت علوم انسانی کشور را در آن دوران مشخص کند و تجربیات اجرایی پژوهشی من درآن زمان بتواند نه تنها زمینه ای برای کارهای آتی باشد بلکه خود تاریخ تحولات آن دوران را نیز روشن کند.