1. «پیکره سیاسی توماس هابز»، آقای رحیم علی اصغرپور ممقانی، تاریخ دفاع ۱۳۷۶/۱۱/۱۲
 2. «ترجمه ونقد و بررسی کتاب "آیا خدایی هست"»، خانم فاطمه سادات اخوی، ۱۳۷۸/۱۱/۲۴
 3. «ترجمه و نقد و بررسی کتاب "برهان وجود شناختی"»، خانم مهناز توکلی، ۱۳۷۹/۱۰/۱۱
 4. «ترجمه و بررسی کتاب "تنها اساس ممکن برای اثبات وجود خدا"»، خانم مریم صادقی، ۱۳۷۹/۱۱/۳۰
 5. «دیدگاه نیچه در باب دموکراسی»، آقای احمد روتیوند غیاثوند، ۱۳۷۹/۱۲/۲۷
 6. «تحلیل و توجیه مبناگرایانه معرفت»، آقای امیر احسان کرباسی‌زاده، دانشگاه صنعتی شریف، آبان ۱۳۸۰
 7. «مقایسه تصورات فطری دکارت با صورت‌های ماتقدم کانت»، آقای محمدرضا عبدالله‌نژاد، ۱۳۸۱/۶/۳۱
 8. «اومانیسم دوره رنسانس و تأثیر آن بر فلسفه دکارت»، آقای حسینعلی رحمتی، ۱۳۸۱/۱۱/۲۷
 9. «بازسازی تفکر علمی در مدل کامپیوتری PI»، آقای آرش موسوی، دانشگاه صنعتی شریف، خرداد ۱۳۸۲
 10. «مفهوم خدا در اندیشه پسامدرن»، آقای فرهاد عمورضایی، ۱۳۸۲/۴/۲۸
 11. «تأثیر تفکر فلسفی ماکیاولی بر مدرنیته»، خانم مریم حاجی‌بنده، ۱۳۸۲/۶/۲۶
 12. «تحلیل و بسط تجربه خلاق در فلسفه پویشی»،آقای مهدی سلطانی‌گازار، ۱۳۸۲/۱۱/۲۰
 13. «ارتباط واحد و کثیر»، خانم سیده طاهره شیرازی، ۱۳۸۳/۴/۱۵
 14. «تاریخ رابطه علم و دین، بررسی یک کتاب»، خانم هدیه معلم، ۱۳۸۳/۵/۲۵
 15. «تحلیل و ارزیابی معجزه نزد فیلسوفان دین عصر جدید»، آقای علی سنایی، ۱۳۸۳/۶/۳۱
 16. «سیر تطور معنایی لوگوس در فلسفه غرب»، آقای نعمت الله عبدی اقدم، ۱۳۸۳/۷/۱
 17. «تحلیل مفهوم و وجود خدا در فلسفه دکارت»، خانم نغمه خرمی، ۱۳۸۳/۹/۲۵
 18. «رابطه نفس و بدن از دیدگاه ملاصدرا و راسیونالیست‌ها»، خانم زینب شکیبی، ۱۳۸۳/۱۰/۵
 19. «مواجهۀ آراء تنی چند از متفکران یهودی، مسیحی و مسلمان پیرامون موضوع خدا و ارزیابی هر یک از دیگری» خانم مائده سادات حسینی، ۱۳۸۳/۱۲/۵
 20. «بررسی مسأله فناناپذیری در فلسفه دین معاصر»، آقای محمد تقی محمدیان، ۱۳۸۴/۴/۱۰
 21. «رابطه عقل و ایمان از منظر ملاصدرا و کی‌یرکگور» آقای مهدی خادمی، ۱۳۸۴/۴/۱۵
 22. «هایدگر به روایت دریدا» آقای مهدی خبازی کناری، ۱۳۸۴/۶/۸
 23. «مقایسه شک دکارتی با اپوخه هوسرل»، آقای رشید کاکه، ۱۳۸۵/۹/۴
 24. «تحلیل مبانی شناخت غایت در افعال انسانی در نظر فیلسوفان اسلامی»، آقای میثم امانی، ۱۳۸۵/۹/۱۱
 25. «استدلال جهان شناختی کلام»، خانم نجمه حاج مومجی، ۱۳۸۵/۱۱/۱۲
 26. «بررسی نظام معرفت شناسی علامه طباطبایی» خانم زهرا میر مهدی ۱۳۸۶/۳/۱۰
 27. «دین و مبانی اخلاق زیستی» خانم زهرا مشجر، ۱۳۸۷/۱۲/۱۰
 28. «بررسی دیدگاه ویلیام آلستون در خصوص تجربه دینی در مقام برهانی بر خداوند» آقای امیر صادقی، ۱۳۸۷/۳/۲۶
 29. «بررسی مبانی فکری – فرهنگی آراء فروید دربارۀ دین» آقای بهروز اسدی ۱۳۸۷/۷/۲۵
 30. «مفهوم متافیزیکی علیت در فلسفه اسلامی (به تقریر استاد مطهری) و فلسفه معاصر و نسبت آن بافیزیک نوین» خانم خدیجه حسن‌بیک‌زاده، ۱۳۸۸/۴/۵
 31. «دین در عصر پسامدرن با تکیه بر آراء جان دی. کاپوتو» خانم آزاده فضلی، ۱۳۸۸/۶/۲۵
 32. «منطق کوانتمی» آقای احمد علی‌پور، ۱۳۸۸/۱۱/۲۵
 33. «بررسی تطبیقی مواجهه صدرالمتألهین و فخر رازی با مسأله شر» خانم مریم برخوردارپور، بهمن ۱۳۸۹
 34. «بررسی بخشی از آراء اصلی کواین در نظام فلسفی اش» آقای محمد محمدی الموتی، تیرماه ۱۳۹۰
 35. «رابطه دین و تکنولوژی» آقای احسان صفایی‌مقدم، شهریور ۱۳۹۱.