0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

ای فرزند آدم! اندوه روزِ نیامده را بر امروزت میفزا، زیرا اگر آن روز، از عمر تو باشد؛ خدا روزی تو در آن روز را خواهد رساند.