0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

۳۳- بررسی انتقادی مبانی فلسفی دیدگاه‌های اخلاقی جان دیویی

اخلاق در علوم و فناوری، فصلنامه علمی پژوهشی انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری، سال دوم، شماره‌های ۱ و ۲، سال ۱۳۸۶، به همراه خانم اعظم قاسمی.

لینک مقاله در پرتال علوم انسانی