۲- دکارت و فلسفه دین، سمینار دکارت بنیانگذار فلسفه معاصر

دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، دی ۱۳۷۶.