۱۸- تعالیِ هویتِ سیالِ انسانی در افعال اختیاری او: دیدگاهی از حکمت متعالیه

در دهمین همایش بزرگداشت حکیم صدرالمتألهین شیرازی ملاصدرا با عنوان "حکمت متعالیه و انسان"، اول خرداد ۱۳۸۶، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، تهران.