۲۴- عقل و به کلی دیگر بودن خداوند

"همایش بین‌المللی معرفت شناسی دینی: گفتگوی فیلسوفان مسلمان و مسیحی آمریکایی"، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دانشگاه قم، تهران و قم، ۳۱ فروردین تا دوم اردیبهشت ۱۳۸۹.

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (th_img_1.jpg)th_img_1.jpg85 کیلوبایت721 برداشت
برداشت این پرونده (th_img_2.jpg)th_img_2.jpg73 کیلوبایت689 برداشت
برداشت این پرونده (th_img_5.jpg)th_img_5.jpg77 کیلوبایت682 برداشت
برداشت این پرونده (th_img_7.jpg)th_img_7.jpg69 کیلوبایت685 برداشت
برداشت این پرونده (Intellect and the Wholly Otherness of God.pdf)Intellect and the Wholly Otherness of God212 کیلوبایت211 برداشت
برداشت این پرونده (عقل و بكلي ديگر بودن خداوند.pdf)عقل و بكلي ديگر بودن خداوند110 کیلوبایت191 برداشت
برداشت این پرونده (گزارش آقای اعتمادی از کنفرانس معرفت شناسی دینی.pdf)گزارش آقای اعتمادی از کنفرانس معرفت شناسی دینی465 کیلوبایت197 برداشت