۲۶- محدودیت‌های بنیادین معرفت تجربی برای معرفت الوهی

همایش ملی "معرفت دینی"، انجمن علمی فلسفه دین ایران، تهران، ۱۹ و ۲۰ بهمن ۱۳۸۹.