۳۱- فاعلیت الهی مهم‌ترین پیش‌فرض در مسائل فلسفه دین

دومین کنگره بین‌المللی "فلسفه دین معاصر"، تهران، انجمن علمی فلسفه دین ایران و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۲۳ و ۲۴ دی ۱۳۹۲.