1- برهان وجودي يا وجوبي“

در شريعه خرد، يادنگار نكوداشت منزلت علمي استاد علامه جعفري، علی اکبر رشاد (ویراستار)، پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامي، 1376، صص416-403.