0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

این متن پیش نویس مقاله ای  برای طرحی است به سرویراستاری استاد ارجمند جناب آقای دکتر دهباشی با عنوان «سیره و گفتار امام صادق(ع) در حوزه اخلاق اجتماعی متناسب با مقتضیات عصر حاضر» که بخش تعلیم و تربیت آن را با عنوان مذکور تالیف نموده ام.