0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

این مقاله پیش نویسی است برای انتشار در مجله سلامت وابسته به فرنگستان علوم پزشکی. از نقد های خوانندگان برای ارتقاء آن استقبال می گردد.
تجربه نشان می دهد که آموزش اخلاق پزشکی به تنهایی نتوانسته است متخلق شدن دانشجویان پزشکی به اخلاق را تامین کند. درونی شدن اخلاق موضوعی تربیتی است که باید روشهای تربیتی را برای رشد اخلاقی بکار برد. در این مقاله پس از بررسی دیدگاههای کلبرگ و جیمز رست راههایی تجویزی از آنها نتیجه گرفته شده است که در چهار دسته تنظیم شده اند. راهکارهای اجرایی نیز در سه روشِ شناختی، گرایشی و ارادی دسته بندی شده است که هریک از آنها نیز به سه طریق مستقیم و نیمه مستقیم و غیر مستقیم قابل انجام است. در نتیجه 36 روش اجرایی پیشنهاد شده است که بر اساس آنها می توان ارتقاء اخلاقی دانشجویان پزشکی را تحقق بخشید.