0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

مجموعه فیلمهای دوره

«روش برنامه ریزی برای ارتقاء انواع عناوین تربیتی و دینی»

در این دوره تعاملی در نظر بوده است شرکت کنندگان به توانمندی برسند تا پاسخ مناسبی برای این پرسش داشته باشند که اگر دست اندرکاران تعلیم و تربیت در یک مدرسه بخواهند برای رشد تربیتی و دینی دانش آموزان برای یک عنوان تربیتی (مثل وطن دوستی، ادب، تاب آوری، نمازخوانی، انقلابی شدن و...)  برنامه ای اجرائی ارائه دهند که بتواند با استفاده از انواع روش های تربیتی، راهکارهای عملیاتی ارائه کنند و بر اساس آن یک برنامه زمان مند برای تحقق آن داشته باشند چه باید بکنند؟

این دوره در 6 جلسه برگزار گردید که مجموعه فیلمهای آن در آپارات به آدرس ذیل قابل دستیابی است

https://www.aparat.com/hamidrezaayatollahy